WLZ 2021 = Wet Langdurige zorg

Voorheen werd alles omtrent langdurige zorg geregeld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, beter bekend als de AWBZ, en niet via je zorgverzekering. Sinds 2015 is dit aangepast en zijn alle taken verdeeld over de gemeenten, overheid en zorgverzekeraars. De AWBZ is anno 2020 onderverdeeld in meerdere wetten:

* Wet Langdurige Zorg, WLZ
* Zorgverzekeringswet, ZVW
* Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO
* Jeugdwet

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg is een nieuwe wet die veel onderdelen van de AWBZ overneemt. Als je een indicatie hebt voor WLZ dan heb je recht op passende zorg in een instelling. Als de levering van zorg verantwoord is dan mag je ook thuis blijven wonen. Onder andere deze onderdelen van zorg vallen onder de Wet Langdurige Zorg:

* Persoonlijke verpleging en verzorging
* Verblijf in een instelling
* Hulpmiddelen die nodig zijn voor zorg die de instelling geeft
* Algemene geneeskundige zorg, huisartsenzorg
* Vervoer naar de plaats waar de begeleiding of behandeling plaatsvind

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De Zorgverzekeringswet is een wet die al bestond en is aangepast en uitgebreid na het verdwijnen van de AWBZ. De volgende onderdelen van zorg worden nu geregeld vanuit de ZVW:

* Extramurale behandelingen (behandeling buiten een zorginstelling)
* Intensieve kindzorg
* Wijkverpleging
* Extramurale palliatieve zorg
* Langdurige geestelijke gezondheidszorg
* Persoonlijke verzorging

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, beter bekend als de WMO, is een wet die al bestond en is aangepast en aangevuld. Enkele onderdelen van zorg die nu onder de WMO vallen:

* Ondersteuning bij zelfredzaamheid (huishoudelijke hulp)
* Ondersteuning bij participatie (dagbesteding)
* Ondersteuning om de mantelzorgster te ontlasten
* Beschermd wonen en opvang bij huiselijk geweld
* Een beschermde woonomgeving voor mensen met psychische stoornissen

Jeugdwet

De Jeugdwet is ook een wet die al langer bestaat en is aangepast na het verdwijnen van de AWBZ. Onder de Jeugdwet vallen bij na alle onderdelen van zorg die te maken hebben met opgroeiproblemen en opvoedproblemen bij kinderen tot 18 jaar.

Veel kosten worden betaald door de overheid, de gemeente of je zorgverzekering. Steeds vaker zorgt de instelling waarin men verblijft voor de volledige gezondheid. Zo kan het zijn dat voor tandartskosten, fysiotherapie behandelingen en overige zorgkosten worden gedekt. Er zijn dan geen aanvullende zorgverzekeringen nodig en hiervoor hoeft ook geen premie betaald te worden. De instelling welke de WLZ verzorgd kan je hierover informeren. Wel geldt bij veel onderdelen van zorg wel een eigen bijdrage. Ga altijd na hoe hoog deze eigen bijdrage in 2021 kan zijn zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Beste verzekering kiezen en de goedkoopste basisverzekering afsluiten!